Een klacht indienen en|of aangifte doen

Meldingen en klachtenprocedures


SMPR is niet de organisatie die de meldingen of klachten behandelt, dat doen de aangesloten kerken zelf. Daarvoor zijn er klachtencommissies of colleges voor opzicht. SMPR ondersteunt slachtoffers en gemeenten/parochies.

SMPR heeft een netwerk van vertrouwenspersonen met wie slachtoffers in contact gebracht kunnen worden. De SMPR-vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt het slachtoffer in het proces om te komen tot een besluit al dan niet iets met de situatie te doen. Een slachtoffer (een andere term is 'benadeelde') kan het plaatselijk kerkbestuur inlichten of kan een klacht indienen, maar kan ook besluiten om (vooralsnog) niets te doen.

Kerkrechtelijke procedures


Melding bij de kerkenraad / het plaatselijk bestuur
Voorafgaand aan het indienen van een klacht kunt u melding maken bij het plaatselijk bestuur. Het doen van een melding over seksueel misbruik (of ander grensoverschrijdend gedrag) in een pastorale relatie bij het plaatselijke kerkbestuur gebeurt door schriftelijk of persoonlijk een lid daarvan in te lichten, bijvoorbeeld de voorzitter. Het slachtoffer kan dat zelf doen of iemand anders namens het slachtoffer. Het lid van het plaatselijke kerkbestuur zal dan het kerkelijke protocol voor situaties van seksueel misbruik in pastorale relaties volgen. Gebeurt dat niet, dan kan het slachtoffer/de melder het lid daarop wijzen.

Klacht bij een klachtencommissie of college voor opzicht
Omdat het misbruik in een kerkelijke situatie heeft plaatsgevonden, is het voor veel benadeelden belangrijk dat de kerk er een uitspraak over doet.
Ieder kerkgenootschap heeft eigen kerkelijke regels. Daardoor hebben de verschillende kerkgenootschappen ook verschillende klachtenprocedures.

Een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie indienen bij een klachtencommissie of college voor opzicht gebeurt schriftelijk. De klacht houdt in elk geval in tegen wie de klacht wordt ingediend en waarover, wat de positie in de kerk is van de aangeklaagde, in welke periode het gebeurde heeft plaatsgevonden en welke schade de klager heeft ondervonden. Het adres van de klachtencommissie of college voor opzicht is op te vragen bij de eigen kerk. Zo nodig kan SMPR dit voor u doen.

Onderdeel van de klachtenprocedure is hoor en wederhoor van klaagster/klager en aangeklaagde. Dat vindt plaats in elkaars aanwezigheid, tenzij degene die de klacht heeft ingediend vooraf aangeeft dit niet te willen. In dat geval kan het verzoek worden gedaan apart gehoord te willen worden. De SMPR-vertrouwenspersoon of een andere raadspersoon van de klaagster/klager mag bij het horen aanwezig zijn.

Wanneer de commissie of het college de klacht gegrond vindt, kan het de aangeklaagde een maatregel opleggen. Dat kan variëren van een terechtwijzing of vermaning tot schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd of tot ontzetting uit het ambt. Beide partijen hebben de mogelijkheid in beroep te gaan.

Het kan zijn dat het plaatselijke kerkbestuur zelf besluit een klacht in te dienen. In die situatie is het slachtoffer getuige.

Verjaring
Situaties van seksueel misbruik in pastorale relaties verjaren niet. Ook later nog kan een klacht worden ingediend of kan een melding bij de kerkenraad worden gedaan. Hoe meer tijd er is verstreken, hoe lastiger het wel is om bewijzen te verzamelen.

Anonimiteit
Het is mogelijk een melding te doen of een klacht in te dienen zonder dat de naam van het slachtoffer breed bekend wordt. Als slachtoffer is het belangrijk om de wens tot anonimiteit waar nodig steeds te benadrukken. In de praktijk blijkt dat het zeker mogelijk is dat alleen ambtsdragers met een ambtsgeheim en medewerkers van en namens SMPR met een beroepsgeheim weten om wie het gaat en dat de naam van de het slachtoffer niet bekend wordt bij gemeenteleden.

Strafrechtelijke procedure


Strafbaar

Misbruik is strafbaar. Daarom kunt u er ook voor kiezen aangifte te doen bij de politie. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.
Op de website van de politie vindt u alle informatie over het maken van een melding en over het doen van aangfite van seksueel misbruik. De directe link naar de betreffende informatie is: www.politie.nl/onderwerpen/seksueel-misbruik.html

Melding
U heeft bij misbruik ook de mogelijkheid om alleen een melding maken bij de politie zonder aangfite te doen. Bijvoorbeeld wanneer u (nog) geen aangifte wilt of durft te doen. De politie is dan op de hoogte en kan eventueel de gegevens van de melding koppelen aan meldingen van anderen. Van een melding kunt u in een later stadium alsnog een aangifte maken.

Advies
U kunt de politie ook om advies vragen. U hoeft daarbij geen gegevens te verstrekken, maar u kunt in een informatief gesprek wel de mogelijke strafbaarheid van het gebeurde peilen.

Aangifte
Na een aangifte liggen beslissingen over de behandeling van de zaak niet meer bij u. Politie en justitie nemen vanaf dat moment de beslissingen. U bent getuige geworden.
Na aangifte volgt een politieonderzoek. Als dit onderzoek voldoende bewijsmateriaal oplevert, volgt een rechtszitting. Indien de rechter het misbruik bewezen acht, zal de aangeklaagde een straf opgelegd worden.

Wanneer u tegelijk met het doen van aangfite ook een kerkelijke procedure begint, betekent dit vaak dat de behandeling van de kerkelijke zaak wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de strafrechtelijke zaak.

Civiele procedure
 

Wie schade aanricht, moet die schade vergoeden. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Seksueel misbruik is niet alleen pijnlijk, het is vaak ook erg duur. Soms heeft de misbruikte bijvoorbeeld therapeutische hulp nodig. Of er zijn andere kosten. Bij een civiele procedure vraagt u de rechter om de veroorzaker de schade te laten betalen.

Een civielrechtelijke procedure kan alleen worden aangegaan met behulp van een advocaat. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, moet de aangeklaagde meestal ook de daarvoor gemaakte kosten vergoeden. Een civiele procedure levert geen erkenning van het misbruik op, alleen erkenning van geleden schade.
Vaak worden de strafrechtelijke proceduren en de civielrechtelijke procedure samengevoegd en gelijktijdig behandeld.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Vereist

Wilt u liever anoniem blijven? Dat mag. Vult u dan geen naam, telefoonnummer en e-mailadres in. We kunnen dan uiteraard geen contact met u opnemen. Wilt u dat later toch graag, stuurt u ons dan gerust een nieuw bericht.

Indien u via het formulier contact opneemt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

U kunt ook contact opnemen indien u vragen heeft over seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Of wanneer u het gevoel heeft of signalen hoort dat er iets niet klopt(e) in de omgang met een gezagsdrager in de kerk.
 

Contactgegevens

Coördinator: Barbara van Nieuw-Amerongen
Postbus 6028
3503 PA Utrecht
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht