juli/augustus 2022


Doen wat je moet doen

De werkmap 'Doen wat je moet doen',  voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden, is dit jaar geactualiseerd en vanaf nu gratis beschikbaar.

U vindt de werkmap hier: https://smpr.nl/misbruik-uw-gemeente/slachtofferbegeleiding

SMPR biedt in dit werkboek informatie aan de pastor die slachtoffers begeleidt. Alles wat in de werkmap bijeengebracht is over mechanismen bij daders of in de gemeente, staat ten dienste van de begeleiding van slachtoffers. Dat sluit aan bij het uitgangspunt van SMPR dat de eerste loyaliteit bij de zwaksten ligt. Van daaruit krijgt de loyaliteit met alle anderen vorm en gestalte.
In 10 hoofdstukken geeft de werkmap alle informatie die nodig is om slachtoffers te begeleiden. Het gaat onder meer in op wat seksueel misbruik in pastorale relaties is, op slachtoffer- en dadermechanismen, op processen in de gemeente, op dilemma's bij het indienen van een klacht en op de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedure. Ook vertelt de werkmap hoe de vertrouwenspersonen van SMPR een rol kunnen spelen.