Versiedatum: 17-06-2019

 

SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk (hierna ‘SMPR’) behandelt meldingen van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. SMPR behandelt elke melding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring staat hoe SMPR omgaat met de privacy en persoonsgegevens die zij verwerkt.

 

Over SMPR

 

SMPR is een samenwerkingsverband van negen kerkgenootschappen. Deze kerken werken samen in het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg inzake SMPR (IBO), waarin vertegenwoordigers uit de aangesloten kerkgenootschappen zitten. De afhandeling van meldingen en de bestuurlijke zaken zijn strikt van elkaar gescheiden. Meldingen en persoonsgegevens worden niet aan het IBO ter beschikking gesteld.

SMPR verwerkt gevoelige gegevens (zoals natuurlijk de gegevens rondom het misbruik, maar ook zgn. ‘bijzondere’ persoonsgegevens rondom religie). Er is geen sprake van grootschalige verwerking. SMPR heeft daarom geen functionaris gegevensbescherming. Voor alle vragen over privacy en SMPR kunt u terecht bij de coördinator van SMPR, mw. H.J. van den Brink-‘t Hart, via telefoon 030 303 85 90, via het formulier op de website of per e-mail naar info@smpr.nl

SMPR is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die zij in dit kader verwerkt. Welke gegevens dat zijn en waarvoor we de gegevensgebruiken leggen we hieronder uit.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt SMPR en waarom?

 

Meldingen

SMPR ontvangt persoonsgegevens via meldingen. SMPR verwerkt deze meldingen op basis van haar gerechtvaardigd belang om zorg te dragen voor de correcte afhandeling van meldingen van seksueel misbruik in pastorale relaties.

De meldingen worden gedaan aan de coördinator van SMPR, mw. H.J. van den Brink-‘t Hart, via telefoon 030 303 85 90, via het formulier op de website, per e-mail naar info@smpr.nl en via persoonlijke contacten.

De coördinator noteert relevante gegevens van de melder, van de benadeelde indien niet de melder en van de persoon over wie de melding gaat.
Het is niet verplicht gegevens te vermelden. Een naam, woonplaats, eventuele functie in de kerkelijke gemeente en e-mailadres of telefoonnummer volstaan. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, maar voor zover dat zonder persoonsgegevens mogelijk is wordt er wel een advies verstrekt. Melders krijgen, als zij gebruik willen maken van een vertrouwenspersoon of een gemeentebegeleider, de contactgegevens van de vertrouwenspersoon of de gemeentebegeleider: de coördinator geeft de gegevens van de melder niet aan hen door, de melder neemt zelf (indien gewenst) contact op.
Meldingen worden bewaard zonder bewaartermijn.

 

Gebruik van de website

Via de website is het mogelijk om meldingen te doen en/of vragen te stellen. Daarnaast kunnen er via de website technische bestanden (cookies) gebruikt worden om de website correct te laten werken. Er worden geen analytische of ‘volg’-cookies gebruikt, alleen functionele cookies.
 

Statistiek en verslaglegging

Ten behoeve van statistiek en verslaglegging worden alle gegevens geanonimiseerd.

 

Hoe houdt SMPR de gegevens veilig?

 

Persoonsgegevens worden door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligd. Technische maatregelen omvatten toegangscontrole en authenticatie van digitale bestanden en de mogelijkheid de bestanden op afstand te beheren.

Organisatorische maatregelen omvatten gedragsregels betreffende het pseudonimiseren en anonimiseren van gegevens in de (dagelijkse) verwerking en afspraken over te gebruiken systemen. De vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders vergaderen onder leiding van de coördinator. Bespreken van casuïstiek gebeurt zonder namen en woonplaatsen te noemen. Ook in het onderlinge e-mail- en telefoonverkeer worden geen namen en woonplaatsen genoemd. Alleen de coördinator en de bij de casus betrokken vertrouwenspersoon en/of gemeentebegeleider weten om welke persoon of kerkelijke gemeente het gaat. Alle medewerkers en functionarissen moeten een VOG kunnen overleggen.

 

Geeft SMPR de gegevens door aan andere partijen?

 

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk voert namens SMPR het bureau van SMPR. Dat wil zeggen dat de functionarissen die betrokken zijn bij de werking van SMPR werken voor / in opdracht van / in dienst zijn van / vrijwilliger zijn bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Tevens maken zij gebruik van de technische infrastructuur van de Protestantse Kerk.
 

Justitie, politie en wettelijke verplichting

In het kader van strafrechtelijke opsporing, vervolging of in andere gevallen waarin SMPR een wettelijke verplichting heeft gegevens te overleggen, zal het SMPR daaraan (moeten) meewerken.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verkering van uw persoonsgegevens?

 

Als u vragen heeft of als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U kunt bij ons een verzoek indienen met betrekking tot de volgende rechten:
 

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • beperking van de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, zodat u deze aan bijvoorbeeld een andere kerk kunt overdragen;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
     

Let u erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Soms zullen we u in het kader van de zorgvuldigheid identificatievragen stellen. Voor de uitoefening van de genoemde rechten gelden bepaalde voorwaarden. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand aan u laten weten welk gevolg we aan uw verzoek hebben gegeven. Indien uw verzoek erg complex is zullen we u binnen één maand laten weten dat we binnen drie maanden na datum ontvangst van uw verzoek op uw verzoek zullen reageren.
 

Klacht indienen

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vinden op:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Contactgegevens

 

Coördinator van SMPR: mw. H.J. van den Brink-‘t Hart
030 303 85 90
e-mail: info@smpr.nl
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
www.smpr.nl

 

Wiizigingen in deze privacyverklaring

 

Soms is het nodig om deze privacyverklaring aan te passen (bijvoorbeeld bij een nieuwe handelwijze). Let u dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.