Contact

Organisatie en verantwoordelijkheden


IBO

SMPR heeft een Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg inzake SMPR (IBO). Aan het IBO nemen vertegenwoordigers uit de aangesloten kerken deel. Het IBO is eindverantwoordelijk voor het werk van SMPR.

Kerken kunnen op twee manieren zijn aangesloten bij SMPR: via lidmaatschap of als waarnemer.

Leden vertegenwoordigen hun eigen aangesloten kerk. Zij hebben ook uitvoerende taken. Zij zijn verantwoordelijk voor de invoering van het beleid van SMPR binnen hun eigen kerk. Ze stimuleren daar de beleidsontwikkeling op het gebied van preventie van en begeleiding in situaties van seksueel misbruik in pastorale of gezagsrelaties. Zij zorgen ervoor dat de in het IBO afgesproken voorzieningen naar eigen kerkrecht worden vertaald en stimuleren dat deze worden opgenomen in de eigen kerkorde. Zij leggen aan de hand van het jaarverslag bij hun kerkbestuur verantwoording af van het werk en de bestede middelen.

Waarnemers vertegenwoordigen kerken die hun eigen regelingen hebben. Zij nemen deel aan het IBO om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in SMPR en deze af te stemmen op de regelingen in hun kerkgenootschap.

Vertrouwenspersonen, gemeentebegeleiders en coördinator

SMPR heeft een coördinator die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het SMPR-beleid, en kent vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders.

De coördinator is verantwoordelijk voor het werk van de vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders in alle bij SMPR aangesloten kerken.
De coördinator verbindt vertrouwenspersonen aan benadeelden en gemeentebegeleiders aan plaatselijke kerkbesturen, na overleg met betrokkenen en rekening houdend met geografische en kerkelijke ligging.
Omdat in de kleinere aangesloten kerken mensen elkaar veelal persoonlijk kennen, worden daar vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders uit één van de andere aangesloten kerken ingeschakeld.

De vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden bij het verwerken van wat hen is aangedaan. Ze zijn behulpzaam bij het maken van een afweging om wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een eventuele klachtenprocedure bij.
Zij houden contact met de coördinator over zaken die in het belang van de benadeelde zijn en die onderdeel zijn van de parallelle processen in dezelfde casus (die uitgevoerd worden door gemeentebegeleiders, klachtencommissies, colleges, gemeenteleden, kerkbesturen enz.).

Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het in kaart brengen en het hanteren van het probleem, geven informatie over mechanismen die bij seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties spelen, bewaken de processen en helpen om onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden helder te houden.
Ook houden zij  contact met de coördinator over zaken die onderdeel zijn van parallelle processen (door gemeentebegeleiders, klachtencommissies, colleges, gemeenteleden, kerkbesturen enz.).

De coördinator zorgt ervoor dat de parallelle processen elkaar niet blokkeren, maar juist aanvullen.
De coördinator verantwoordt de uitvoering van het SMPR-beleid aan het IBO.
De coördinator is in dienst van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en verantwoordt de besteding van de uren aan de leidinggevende in de dienstenorganisatie.

Gemeentebegeleiders brengen hun uren en kosten in rekening bij de gemeente die zij begeleiden.
Sommige bij SMPR aangesloten kerken hebben een voorziening om in bepaalde gevallen in die kosten tegemoet te komen. U kunt dat rechtstreeks of via SMPR navragen.

Vertrouwenspersonen werken als vrijwilliger.

Aangesloten kerken

De bij SMPR aangesloten kerken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering binnen hun eigen kerkgenootschap van activiteiten die vanuit het SMPR-coördinatiepunt niet kunnen worden gedaan. Het vertegenwoordigende bestuurslid stimuleert dit.
De bestuursleden geven binnen de eigen kerk voorlichting over het werk van SMPR, bijvoorbeeld door bezoeken aan synodes, kerkenraden, parochiebesturen, raden van oudsten, commissies en verenigingen (jeugd/vrouwen), door het schrijven van artikelen voor de eigen communicatiekanalen en door het aanreiken van input voor studiedagen en retraites. Ook wordt van hen verwacht dat zij het bestuur en de leden van hun kerk attenderen op bijvoorbeeld studiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten.